Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod

 

Obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťami Papyrus Poprad s.r.o.Partizanská 3916 Poprad 058 01, (ďalej len predávajúcim) a zákazníkom spoločností Papyrus Poprad s.r.o. (ďalej kupujúci). Kupujúci odobratím tovaru od predávajúceho v plnom rozsahu súhlasí so znením nižšie uvedených obchodných podmienok.

Objednávky

Objednávku tovaru možno doručiť osobne, poštou, telefonicky, faxom alebo e-mailom. Na objednávku je potrebné uviesť spôsob dopravy a spôsob platby. V prípade neuvedenia spôsobu dopravy si predávajúci vyhradzuje právo na určenie spôsobu dopravy.

Ceny

Ceny vo maloobchodnom cenníku sú uvádzané bez DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien uvedených v tomto cenníku pri neočakávanom vývoji trhu alebo kurzu.

Cenové odberové kategóri

Cenové odberové kategórie sa vyhodnocujú na prelome kalendárnych štvrťrokov a upravujú sa podľa výšky obratu.

Platobné podmienky

Splatnosť faktúr je 7 kalendárnych dní ak nie je dohodnuté inak. V prípade zlej platobnej disciplíny kupujúceho si predávajúci vyhraďuje právo zmeniť spôsob platby. U nových zákazníkov vyžaduje predávajúci platbu v hotovosti.

Záloha za objednaný tovar

V prípade objednávky tovarov, ktoré nie sú v danom množstve bežne dostupné na sklade predávajúceho je kupujúci povinný zložiť zálohu vo výške 50% z maloobchodnej ceny tovaru s DPH (ak nie je dohodnuté inak) po doručení záväznej písomnej objednávky.

Dodanie tovaru

Tovar možno objednávať a osobne prevziať v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00 v skladoch predávajúceho v Poprade.Pokiaľ kupujúci zistí nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu, je povinný ohlásiť tieto skutočnosti do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru. Inak je dodávka považovaná za kompletnú a bez chýb.

Spôsoby dodania tovaru

Objednávaný tovar zasielame poštou (pri malých zásielkách) alebo prepravnou spoločnosťou. Pri objednávke doručenej do 11:00 predávajúci zabezpečí expedíciu tovaru zo svojho skladu v nasledujuci pracovný deň.
cena za balné a prepravu:

tovar do 199,99 Eur bez DPH      4,50 Eur
tovar nad 199,99 Eur bez DPH    zdarma


V prípade osobneho prevzatia tovaru v našom sklade balné a poštovné sa neučtuje.
V prípade požiadavky na iné prepravné služby hradí kupujúci prepravné náklady danej prepravnej služby.
V prípade, že celá objednávka nie je vybavená z dôvodu nedostatku tovaru, poplatok za balné a prepravu účtujeme len pri odoslaní prvej časti zásielky.
Pri zjavnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný urobiť písomný záznam o povahe škody s prepravcom, resp. poškodený tovar neprevziať.
Upozornenie. Pri preberaní tovaru:

  • Skontrolujte neporušenosť obalu a baliacej pásky.
  • Ak je obal alebo páska poškodená, skontrolujte obsah zásielky s prepravcom.
  • V prípade poškodenia tovaru spíšte ihneď s prepravcom protokol o škode, alebo zásielku neprevezmite. Inak reklamácia ohľadne poškodenia NEBUDE UZNANÁ!

Vrátenie tovaru

Tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť za predpokladu, že nebol používaný a je zabalený v originálnom balení. Lehota pre vrátenie tovaru je do 7 dní,po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho. Za vrátenie správne dodaného tovaru si predávajúci vyhradzuje právo účtovať storno 3% z ceny min. však 3,32 Eur. bez DPH.


Záručné podmienky a reklamačný poriadok
Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach obchodného zákonníka. Reklamácie na zjavné závady (nekompletnosť výrobku, prasknutý plast, poškrabaný povrch akceptuje predávajúci do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť reklamácia uplatnená do konca záručnej doby, ktorá je uvedená na záručnom liste. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim V prípade, že kupujúci nie je konečný spotrebiteľ, predlžuje sa záručná doba o počet dní, ktoré uplynuli medzi zakúpením tovaru u predávajúceho a predaním tovaru konečnému spotrebiteľovi.
Záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia chybného tovaru v pôvodnom obale s príslušenstvom spolu s kópiou dodacieho listu a vyplneným reklamačným protokolom. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci a náklady na prepravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci.

Reklamácie tonerových, atramentových kaziet a tlačových pások

1. Súčasťou reklamačného protokolu musí byť aj výtlačok s preukázanou chybou kazety. K výtlačku pripíšte stručne nastavenie tlačiarne.
2. Kazety predávajúci zasiela tak, aby sa cestou nemohli ešte viac poškodiť, popr. vytiecť. Zabezpečte trysky pred zasychaním prelepením lepiacou páskou alebo zaslaním vo vzduchotesnom obale. V prípade, že kazeta obsahuje menej ako 90 percent obsahu, reklamácia nemôže byť uznaná.
Záručné a pozáručné opravy sa vykonávajú v sídle spoločnosti Papyrus Poprad v Poprade.


BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ÚDAJOV:

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Odoslaním objednávky akceptujete naše obchodné podmienky.